Het werkprogramma voor 2023 van de Nederlandse Sportraad

sportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) ziet dat sport en bewegen leeft in de samenleving en merkt dit aan het aantal adviesaanvragen en verzoeken om bijdragen dat op de raad afkomt. Daarbij gaat het om verzoeken die zich op actuele thema’s focussen (toenemende problematiek onder jongeren, coronascenario’s), maar ook om thema’s die al langer vragen om onafhankelijk advies (sport en bewegen van ondervertegenwoordigde groepen of de rol van media bij topsport). Daarom heeft de NLsportraad voor het werkprogramma van 2023 keuzes gemaakt die een balans vormen tussen actuele onderwerpen, adviesaanvragen en de capaciteit die de raad heeft.

Thema 1: Sport en gezondheid

Advisering op het gebied van sport en gezondheid heeft voor de NLsportraad prioriteit in de komende jaren. Sport en bewegen hebben een bewezen posi­tief effect op de fysieke, mentale en sociale ontwik­keling en gezondheid van kinderen, volwassenen en ouderen. De coronapandemie van de afgelopen jaren en de daardoor opgetreden daling in sport- en beweegdeelname maakt dit onderwerp extra urgent. Adviezen waarmee de raad voor dit thema in 2023 aan de slag gaat, zijn:

  • analyse sport en bewegen tijdens de levensloopIn 2022 maakt de NLsportraad een start met een analyse van sport en bewegen tijdens de levensloop, om te identificeren in welke levensfasen en bij welke groepen de meeste bewegingsarmoede optreedt, wat hiervan de oorzaken zijn en welke context relevant is. Daaruit volgt halverwege 2023 een analyse op hoofdlijnen en een schets van de vervolgadviezen zoals hieronder staan beschreven.
  • sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde doelgroepen: het bevorderen van sportparticipatie bij ouderen en het bevorderen van sporten en bewegen uit oogpunt van kansengelijkheid. (moties Heerema en Van Dijk).
  • sport en veiligheid: hersenschade door sport. Op verzoek van de minister van LZS brengt de Gezondheidsraad in kaart wat er wetenschappelijk bekend is over de relatie tussen ernstig hersenletsel en sport, zowel bij kinderen als bij volwassenen. De NLsportraad neemt deel aan dit advies en beziet op basis van dit advies welke handelingsperspectieven er zijn voor individuele sporters, begeleidend kader en bestuurders in de sport.   

Thema 2: Sport en sociale waarden

  • Pedagogisch klimaat in de sport. Een goed pedagogisch klimaat zou aan de basis moeten staan van sport. Alle kinderen moeten zich overal kunnen ontwikkelen, plezier kunnen beleven aan sport en actief kunnen zijn onder professionele begeleiding, waarbij oog is voor hun specifieke kwaliteiten en aandachtspunten. De NLsportraad constateert dat het pedagogisch klimaat in de sport aandacht behoeft en adviseert over hoe dit kan worden verbeterd. Het advies wordt eind 2022 of begin 2023 gepubliceerd.. 

Thema 3: Topsport en samenleving

  • Organisatie en financiering van de topsport. Het advies is een vervolg op De opstelling op het speelveld, over de organisatie en financiering van sport in brede zin. In 2022 maakt de raad een foto van de organisatie en financiering van topsport (oplevering verwacht oktober 2022). Vervolgens wordt de branche geconsulteerd. De motie van de Tweede Kamer over ‘kansspelen’ en de adviesaanvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over ‘topsport en media’ worden deels meegenomen in dit advies over organisatie en financiering van de topsport, dat begin 2023 wordt gepubliceerd..

Thema 4: Versterking sportbranche

  • Van zorg naar preventie: rol zorgverzekeraars bij sport en bewegen. Binnen de gezondheidszorg gaat momenteel het grootste deel van het beschikbare geld naar het genezen van mensen, de curatieve zorg. In verhouding gaat nog weinig aandacht en geld naar preventieve zorg en het stimuleren van een gezonde leefstijl, inclusief sporten en bewegen. De NLsportraad heeft tijdens het schrijven van het advies De opstelling op het speelveld en het bijbehorende addendum gediscussieerd over wat zorgverzekeraars zouden kunnen betekenen om meer mensen te laten sporten en bewegen. De NLsportraad wil graag verder denken over de wijze waarop zorgverzekeraars kunnen bijdragen aan een vitaler Nederland.

Ruimte voor actualiteit

De NLsportraad speelt gedurende het jaar in op de actualiteit en biedt nazorg bij gepubliceerde adviezen, mede op verzoek van derden. Daarnaast onderhoudt de raad een groot netwerk van departementen, provincies en gemeenten, sportorganisaties, fondsen en loterijen, bedrijven en evenementen-organisatoren, enzovoorts.

Bron : De Nederlandse Sportraad