De NLsportraad is op zoek naar een nieuw raadslid

NLsportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviescollege dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving. De NLsportraad heeft als taak om de minister voor Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en de Staten-Generaal te  adviseren over sport, bewegen en daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en economie. 

De NLsportraad geeft adviezen over zowel sport specifieke thema’s, als over de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Deze adviezen ontwikkelt de raad op transparante wijze samen met experts en ervaringsdeskundigen. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, relevant, wetenschappelijk onderbouwd en praktisch uitvoerbaar. 

Opdracht

Sinds 1 januari 2023 is de NLsportraad een permanent adviescollege, zoals vastgelegd in de Wet op de Nederlandse Sportraad. De NLsportraad werkt in de periode 2021-2024 volgens het meerjarige werkprogramma ‘Sport in het systeem’.

Jaarlijks actualiseert de raad het werkprogramma en levert gemiddeld drie gevraagde en/of ongevraagde adviezen. Daarnaast produceert de raad andere producten zoals briefadviezen, artikelen en columns.

Competenties

De NLsportraad bestaat uit negen leden en een voorzitter en vergadert één keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden. De raadsleden hebben verschillende expertise, ervaring en achtergronden waarmee de raad in staat is om te adviseren over verschillende maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen.

De raad krijgt ondersteuning van een secretariaat met vier adviseurs, een kleine flexibele schil en twee ondersteuners onder leiding van de secretaris-directeur van de NLsportraad.

Na beëindiging van het raadslidmaatschap van Leanne van den Hoek en is er ruimte voor een nieuw raadslid. De raad zoekt een kandidaat die aan het volgende profiel voldoet:

  • Je hebt een vooraanstaande positie en groot netwerk;
  • Je hebt een brede oriëntatie op sport en samenleving;
  • Je beschikt over onafhankelijke en onderbouwde oordeelsvorming;
  • Je bent analytisch, kritisch, tegendraads en grensverleggend kunnen denken;
  • Je bent pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht en in teamverband kunnen werken;
  • Je hebt een goed gevoel voor communicatie.

Expertise en ervaring

De profielen van alle leden samen bestrijken het totale adviesterrein van de raad. Gelet op de huidige samenstelling van de NLsportraad is het een pré voor kandidaten als zij een verbinding kunnen leggen van sport en bewegen met: 

  • Integriteit en veiligheid;
  • Commerciële (top)sport en marketing.

De NLsportraad zoekt nadrukkelijk aanvulling op de expertise en competenties van de huidige raadsleden en heeft een voorkeur voor een kandidaat met een wetenschappelijk achtergrond. Kijk hier voor de huidige samenstelling van de raad

Randvoorwaarden

Raadsleden worden aangesteld op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan de gedragscode van de NLsportraad. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen. Het raadslidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van twee dagen per maand. Hier staat een (vaste) vergoeding tegenover op basis van het vergoedingenbesluit.

Meer informatie

Inlichtingen over deze functie en de sollicitatieprocedure kunt u verkrijgen via het secretariaat. U kunt een telefonische afspraak maken voor uw vragen via 070-3407273.

Sollicitatie

Uw gemotiveerde reactie inclusief een cv ontvangen wij graag voor 15 januari per e-mail via secretariaat@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘Vacature raadslid NLsportraad’. 

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) staat voor een inclusieve samenleving. De NLsportraad is ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Daarom streeft de raad naar evenredige genderdiversiteit en culturele diversiteit en een evenredige vertegenwoordiging van personen met een arbeidsbeperking.

Bron: De Nederlandse Sportraad