Commissieleden gezocht traject ‘Bewegen tijdens de levensloop’

De Nederlandse sportraad (NLsportraad) vindt dat het normaal moet zijn om dagelijks voldoende te bewegen. Het staat onomstotelijk vast dat bewegen belangrijk is voor sociaal en fysiek welbevinden. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking beweegt echter onvoldoende en het is de afgelopen twintig jaar niet gelukt om hier verandering in te brengen. Dat is uiterst zorgwekkend. De overheid heeft de grondwettelijke taak de gezondheid van de bevolking te bevorderen. De NLsportraad heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgeroepen om daarnaast in te zetten op gezondheidsbescherming. In een nieuw adviestraject wil de raad ingaan op de vraag hoe voldoende bewegen voor iedereen een normaal onderdeel van het dagelijks leven kan zijn. Dit vraagt om een integrale aanpak van vele partijen. De raad wil de rijksoverheid adviseren over de rol die zij daarin kan en moet vervullen.

Over de NLsportraad

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving. De NLsportraad heeft als taak om de minister van Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en het parlement te adviseren over sport en sportgerelateerde vraagstukken. Sinds 1 januari 2023 is de raad wettelijk verankerd als onafhankelijk adviescollege.

De NLsportraad heeft in het meerjarig werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024 geagendeerd advies te gaan geven over bewegen tijdens de levensloop. De raad ziet in bewegen bij uitstek een onderwerp dat vraagt om nadere verkenning van samenwerking met andere beleidsterreinen. De raad wil in het advies ingaan op diverse beleidsterreinen en bezien welke stelsels en kaders kunnen bijdragen om mensen in beweging te brengen. In het najaar van 2022 is de raad al gestart met een analyse die binnenkort gepubliceerd wordt.

Voor het adviestraject stelt de raad een commissie in, bestaande uit een aantal raadsleden en externe adviseurs. Namens de raad nemen Leanne van den HoekErik Scherder en Meryem Kilic-Karaaslan deel aan deze commissie.

Profielen commissieleden

Voor het adviestraject is de raad op zoek naar commissieleden met expertise in een of meerdere van de volgende onderwerpen:

 • Integrale aanpak; welke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling is nodig voor een goed werkende integrale aanpak die bewegen stimuleert en welke voor- en nadelen heeft een integrale aanpak?
 • Transitiemanagement; systemische veranderingen zijn transities, wat moet er veranderen om te zorgen voor duurzaam gezond beweeggedrag bij de bevolking?
 • Openbaar bestuur en overheidsfinanciën; welke veranderingen zijn nodig vanuit het openbaar bestuur en de financiering om voldoende dagelijks bewegen normaal te maken?
 • Gedragswetenschap/verandering van gedrag; wat is bekend over gedragsverandering en hoe krijgt dit een plek in de huidige beleidsvorming?
 • Bewegen in relatie tot verschillende stelsels, zoals zorg, werk, onderwijs en/of ruimtelijke inrichting.

Wij zoeken commissieleden die aan het volgende profiel voldoen:

 • Strategisch werk- en denkniveau;
 • Analytisch sterk ontwikkeld en in staat om de complexe werkelijkheid in concrete adviezen op bestuurlijk niveau te vertalen;
 • Creatief en onafhankelijk;
 • Brede maatschappelijke oriëntatie, kan zich verplaatsen in de positie en belangen van zowel de burger, als de organisaties en overheden die zich richten op de praktijk en het beleid om bewegen in het dagelijks leven te stimuleren;
 • Kritische en constructieve instelling;
 • Aantoonbare expertise op het terrein van een van de onderstaande onderwerpen;

Bij mogelijke belangenverstrengeling, in persoon of in functie, wordt benoeming uitgesloten. Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling waarvan de werkzaamheden liggen op een beleidsterrein rakend aan het onderwerp van het advies zijn tevens uitgesloten van benoeming.

Commissieleden worden aangesteld op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan het reglement van orde en de gedragscode van de NLsportraad plus een belangenverklaring. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen.

Tijdsbeslag en vergoeding

Het commissielidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van naar schatting een zestal vergaderingen van zo’n twee uur tijd vanaf het voorjaar tot en met het einde van 2023. Daarnaast vraagt het tijd om de vergaderingen voor te bereiden. Tegenover het werk voor de commissie staat een vaste honorering op basis van het Vergoedingenbesluit NLsportraad.

Inlichtingen en reageren

Inlichtingen over de commissie en werkzaamheden kunt u verkrijgen bij Lennart Langbroek secretaris-directeur van de NLsportraad op nummer 06-29598145 of Annet Tiessen-Raaphorst, projectsecretaris van het advies op nummer 06-21509556.

Uw schriftelijke reactie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 11 april 2023 via info@nlsportraad.nl onder vermelding van ‘commissie Bewegen tijdens de levensloop’. U kunt uw reactie richten aan de secretaris-directeur van de NLsportraad.

De NLsportraad staat voor een inclusieve samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We nodigen met klem vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond achtergrond uit om te reageren.

Bron: De Nederlandse Sportraad